Dobór typu komory fermentacyjnej w odniesieniu do charakterystyki oczyszczanych ścieków

Rozwój technologii oczyszczania ścieków przemysłowych metodą fermentacji metanowej spowodował wprowadzenie do eksploatacji różnych typów reaktorów beztlenowych. W latach 70 XX w. zaprojektowano pierwszy typ fermentora pracujący w systemie UASB.

Czytaj więcej

Wpływ hydrolizy na efektywność procesu fermentacji metanowej

Hydroliza jest pierwszym etapem rozkładu złożonych związków organicznych w procesie fermentacji metanowej. Przeprowadzają ją bakterie hydrolityczne za pomocą enzymów zewnątrzkomórkowych, w wyniku czego produktami tego procesu są związki organiczne o prostszej budowie chemicznej, z których w następnej fazie przemian beztlenowych tworzone są kwasy organiczne przez następną grupę bakterii kwasogennych.

Czytaj więcej

Jaki osad beztlenowy zastosować do fermentacji metanowej?

W technologii oczyszczania beztlenowego ścieków przemysłowych metodą fermentacji metanowej stosuje się dwa rodzaje osadów beztlenowych: klasyczny i granulowany.
Klasyczny osad beztlenowy to osad przefermentowany o strukturze rozdrobnionej, pobrany i wyselekcjonowany w teście, z bardzo dobrze pracującej komory fermentacyjnej osadów na miejskiej oczyszczalni ścieków. Ma on wszystkie cechy osadu zaszczepiającego, charakteryzującego się wysoką aktywnością biologiczną w biodegradacji złożonych związków organicznych zawartych w ściekach przemysłowych. Drugim typem (...)

Czytaj więcej

Czy istnieje potrzeba alkalizacji w procesach fermentacji metanowej?

W opracowaniach dotyczących prowadzenia procesu fermentacji metanowej w instalacjach technicznych pisze się o konieczności stosowania roztworu wodorotlenku sodu w celu stabilizacji odczynu w fermentorze na optymalnym poziomie. Dotyczy to szczególnie oczyszczania ścieków przemysłowych.

Czytaj więcej

Alternatywne rozwiązania technologiczne oczyszczania ścieków z przerobu ryb

Problem odpowiedniego doboru technologii oczyszczania tego rodzaju ścieków uwarunkowany jest kryteriami jakości ścieków oczyszczonych, ale również ilością wytworzonych osadów nadmiernych, które wymagają dalszej stabilizacji i zagospodarowania.

Czytaj więcej