Oczyszczalnie ścieków przemysłowych

Metody mechaniczno - fizyczne

Ścieki przemysłowe zawierają w swym składzie części nierozpuszczone o różnej wielkości oraz różnym charakterze składu i formie skupienia. Zanieczyszczenia stałe o większych gabarytach są separowane na kratach, sitach i filtrach taśmowych, natomiast zawiesiny o różnym stopniu dyspersji usuwane są we flotatorach.

Czytaj więcej

Metody biologiczne

Metoda fermentacji metanowej - jest to podstawowa, biologiczna metoda podczyszczania ścieków przemysłowych do parametrów zbliżonych do ścieków komunalnych umożliwiających dalsze ich doczyszczenie metodą osadu czynnego. W efekcie tego procesu uzyskuje się 85% – 95% redukcję związków organicznych i 20% – 30% redukcję związków biogennych i traktowana jest jako pierwszy stopień biologicznego oczyszczania. 

Czytaj więcej

Istotne tematy technologiczne

Charakterystyka ścieków przemysłowych - ścieki przemysłowe powstają w procesach technologicznych przetwarzania wszelkiego rodzaju surowców, w trakcie których wykorzystywana jest woda. Szczególnie duże zapotrzebowanie na wodę wykazuje przetwórstwo rolno-spożywcze i właśnie w tym sektorze gospodarki powstaje największa ilość  ścieków przemysłowych. Ścieki te, zawierające związki organiczne w postaci rozpuszczonej i zawiesiny, pochodzą z przerabianych surowców rolnych. 

Czytaj więcej

Biogazownie

Fermentacja metanowa osadów i odpadów - fermentacja metanowa jako metoda rozkładu złożonych związków organicznych znalazła zastosowanie również w odniesieniu do stabilizacji osadów biologicznych na oczyszczalniach komunalnych oraz jako metoda utylizacji wszelkiego rodzaju odpadów zawierających związki organiczne.

Czytaj więcej

Instalacje do oczyszczania wód obiegu spławiakowego - osadniki radialne

Wstępnym etapem procesów technologicznych produkcji cukru i skrobi prowadzonych w cukrowniach i zakładach przetwórstwa ziemniaczanego jest oczyszczenie dostarczonych surowców (buraków i ziemniaków). 
Do tego wykorzystywana jest woda, która z jednej strony jest środkiem myjącym, z drugiej jest czynnikiem transportującym surowce przy rozładunku oraz dalszym transporcie do stacji płuczek.

Czytaj więcej

Instalacje do odwadniania ziemi spławiakowej

Ziemia spławiakowa oddzielona z wody spławiakowej w osadnikach w cukrowniach i zakładach przetwórstwa ziemniaczanego jest nadal odprowadzana do  ziemnych zbiorników gdzie jest magazynowana.
Magazynowanie ziemi w stawach wymaga określonej pojemności retencyjnej i w okresie wiosenno – letnim jest źródłem emisji uciążliwych odorów.

Czytaj więcej