Alternatywne rozwiązania technologiczne oczyszczania ścieków z przerobu ryb

Problem odpowiedniego doboru technologii oczyszczania tego rodzaju ścieków uwarunkowany jest kryteriami jakości ścieków oczyszczonych, ale również ilością wytworzonych osadów nadmiernych, które wymagają dalszej stabilizacji i zagospodarowania.
Ścieki do badań pobrano z jednego z największych zakładów w tej branży w Polsce.

Tabela 1. Charakterystyka ścieków z przerobu ryb

Wskaźnik zanieczyszczenia Jednostka Wartość
Odczyn pH 4,3
ChZT mg O2/dm3 33 000
BZT5 mg O2/dm3 15 100
Azot ogólny mg N/dm3 650
Fosfor ogólny mg P/dm3 250
Chlorki mg Cl/dm3 2 300
Tłuszcze mg/dm3 5 100
Zawiesina ogólna mg/dm3 14 500

Ścieki o takiej charakterystyce można oczyszczać dwiema metodami:

  • Metoda I - z zastosowaniem mechanicznego oczyszczania ścieków, czyli eliminacji zawiesin i tłuszczy w procesach flotacji i filtracji, a ścieki w ten sposób oczyszczone będą dalej kierowane do reaktora tlenowego i tam ostatecznie oczyszczone.
  • Metoda II - z zastosowaniem fermentacji metanowej ścieków surowych i dalszym doczyszczeniem w reaktorze tlenowym

W metodzie pierwszej, w związku z wyflotowanymi zawiesinami i tłuszczami konieczne jest wprowadzenie do układu technologicznego reaktora fermentacji metanowej, w której będą fermentowane flotaty razem z osadem czynnym nadmiernym z reaktora tlenowego. Przy ilości dobowej 500 m3/d ścieków surowych, ilość wyflotowanej zawiesiny wyniesie ok.9500 kg/d, a ilość osadu czynnego nadmiernego wyniesie ok. 1100 kg/d. W reaktorze tlenowym będzie prowadzona pełna nitryfikacja i denitryfikacja związków azotu zawartych w ściekach. Problemem może być niski odczyn dla organizmów osadu czynnego.

Ilość wytworzonej energii cieplnej ze spalania wytworzonego biogazu to o. 2 MW/h, natomiast zapotrzebowanie ciepła na ogrzanie mieszaniny osadów do fermentacji to ok. 350 kW/h, czyli uzyskujemy 1,65 MW/h energii cieplnej do wykorzystania na potrzeby zakładu.
Ilość osadów przefermentowanych to ok. 1500 kg/d.
W metodzie drugiej, w której fermentujemy ścieki surowe ilość wytworzonej energii cieplnej będzie wynosiła ok. 1,6 MW/h, zapotrzebowanie energii cieplnej na ogrzanie ścieków surowych pochodzącej ze spalania biogazu wyniesie 190 kW/h, pozostała ilość energii będzie odzyskana ze ścieków przefermentowanych. Ilość energii do wykorzystania na potrzeby zakładu wyniesie 1,4 MW/h.
Ilość osadów nadmiernych to ok. 1200 kg/d, z tym że połowa tej ilości to osad czynny nadmierny, który wymaga dalszej stabilizacji. Dodatkowym kosztem w tej metodzie jest konieczność dawkowania odpowiedniej ilości preparatów dla właściwego prowadzenia procesu denitryfikacji.

Jak wynika z przedstawionych możliwości oczyszczania tego typu ścieków, każda metoda ma zalety i wady. Z tego też względu wybór uzależniony jest w głównej mierze od potrzeb inwestora, a w przypadku projektowania oczyszczalni ścieków przemysłowych należy zawsze indywidualnie rozpatrywać zagadnienie.